Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru „Centrum Edukacji Artystycznej”.

Informacji dotyczących funkcjonowania szkoły udzielają wizytatorzy regionalni:

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
godz. pracy 8:00 – 16:00

E-mail: sekretariat@cea.art.pl

Telefon: +48 (22) 42-10-621

Elektroniczna skrzynka podawcza: /CEA/SkrytkaESP

www: https://gov.pl/cea